کتابخانه های عمومی شهرستان اسفراین تا سال 1392
 
ردیف
نام کتابخانه
شهر / روستا
آدرس
سال بهره برداری
تعداد کتاب
تعداد اعضاء
بخش دولتی / خصوصی
1
امام خمینی (ره)
شهری
اسفراین
1372
45500
2475
دولتی
2
فروغ
شهری
اسفراین
1391
8023
602
دولتی
3
کوثر
شهری
اسفراین
1388
10096
302
دولتی
4
ایستگاه مطالعاتی
شهری
تامین اجتماعی
1392
30 هزار نسخه در سال
---
دولتی
5
شهید ارغیانی
شهری
شهر صفی آباد
1374
11590
572
دولتی
6
امام زمان (عج)
روستایی
ایرج
1387
3799
220
دولتی
7
ولی عصر (عج)
روستایی
چهاربرج
1388
3910
131
دولتی
8
حضرت معصومه (س )
روستایی
چهل حصار
1388
4042
141
دولتی
9
ابن سینا
روستایی
بام
1387
5336
164
دولتی
10
اندیشه
روستایی
سست
1388
1015
198
دولتی
11
کتابخاته موسسه کانون اندیشه گران جوان
روستایی

روئین
1379
1100
500
خصوصی ( کانون )
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده