نقشه شهرستان اسفراین به تفکیک دهستان ها
 

ضمنا جهت دریافت نقشه های هر دهستان به ترتیب ذیل مراجعه نمائید .

منوی بخشداریها -------->بخشداری مرکزی اسفراین -------->درباره بخش مرکزی -------->نقشه دهستان های بخش


منوی بخشداریها ----->بخشداری بام و صفی آباد ------>درباره بخش بام و صفی آباد------>نقشه دهستان های بخش

 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده