مراکز بهداشتی شهرستان اسفراین

 

تعداد بیمارستان
تعداد مراکزبهداشتی ودرمانی
تعداد خانه های بهداشت
تعداد درمانگاه ها و کلینیکها
تعداد داروخانه ها
تعداد پزشک
دولتی
خصوصی
عادی
شبانه روزی
عمومی
متخصص
1
12
63
2
1
9
2
52
26
نام بیمارستان
مالکیت
تاریخ بهره برداری
تعداد بخش
تعداد تخت مصوب
تعداد تخت فعال
ملاحظات
امام خمینی (ره)
دولتی
1378
11
96
128
 
توضیحات :
- درمانگاه دولتی شامل : درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره) – درمانگاه تامین اجتماعی – درمانگاه فرهنگیان
- درمانگاه خصوصی شامل : درمانگاه خیریه انصار
- داروخانه شبانه روزی شامل : داروخانه دکتر شه پرست در محل درمانگاه خیریه انصار – داروخانه بیمارستان امام خمینی (ره)
- یکی از داروخانه های عادی در شهر صفی آباد مستقر است .
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده