1- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد . برابر تبصره 2 ماده 1 مصوبه یاد شده ، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد .

2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
3- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
4- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .

5- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .
7- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
8- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
9- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
10- برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .
11- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .

12- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه
13- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .

14- ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .

15- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .

16- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .
17- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
18- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .

19- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .

20- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
21- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .
22- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
23- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .
24- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
25- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
27- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .

28- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
29- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

30- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
31- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

32- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

33- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

34- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ، سرشماری و آمارگیری کارگاهی ، ریشه کنی فلج اطفال و ...
35- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد .

36- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود

37- عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
38- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

39- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .

40- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .

41- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

42- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
43- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
44- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .

45- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد . ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
46- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .
 
آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
 
معاونت فرمانداری

معاون فرماندار علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشد و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمینه های زیر نیز اقدام و پیگیری می نماید .
 
1-پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلسات به مسئولین جهت برخورد صحیح با مردم
2- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته های اجرایی آرد و نان و حوادث غیر مترقبه
3- پیگیری عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی و بررسی کیفیت و کمیت کار آن ها
4-  دبیر جلسه شورای اداری شهرستان
5-جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقیم و مستمر با آنان
6- نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
7- برگزاری ملاقات های عمومی در شهر و روستا با هماهنگی فرماندار
8- تماس های حضوری و تلفنی با مسئولین شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
9-  ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخشداریهای تابعه
10- تشکیل جلسات مختلف و پیگیری مصوبات آن ها
11- ایجاد انگیزه و اطمینان برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای زیر بنایی .
 12- بررسی طرح های پیشنهادی ادارات در شورای برنامه ریزی شهرستان و اقدام مقتضی

13- تلاش در ایجاد شرکت های تعاونی و پیگیری استقرار دستگاه های مختلف اعم از مولد انرژی و ... در شهرستان
14- اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسائل فرهنگی
15- تشکیل جلسات مربوطه در این راستا فرهنگی و آموزشی
16-پیگیری ایجاد مراکز علمی و آموزش عالی در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگی منطقه با هماهنگی فرماندار
17-پیگیری مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه های تفریحی و ...
18-پیگیری و اقدامات لازم در خصوص سایر امور محوله از جانب فرماندار و استان
1- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی که خدمت و ارزیابی کار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
2-بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و دهیاران
3-اقدام لازم به منظور پیشگیری از امکان نقض مقررات و رسیدگی به موارد نقض شده در سطح ادارات شهرستان
4-تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و نظارت بر عملکرد آنان در 5-پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
6-پیگیری در مورد صدور کارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
7-برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور اداری
8-انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
9-هماهنگی با حراست استانداری
10-همکاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه کارکنان
11-انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
12-سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایی ها به مافوق
13-شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
1- تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با فرماندار مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
2- تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر فرماندار مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
3- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است
4- پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارشات لازم به ایشان
5- تهیه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای حوزه مربوط و ارائه به فرماندار
6- خلاصه نمودن گزارشات واصله و ارائه آن برای مطالعه سرپرست مربوط
7- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست
8- ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها
9- دریافت نامه ها ، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه
10- تفکیک و توزیع نامه ها ، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ
11- تهیه گزارشات مورد نیاز فرماندار حسب مورد
-1انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت مسائل و مشکلات امور خانواده و بانوان  در ابعاد زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و جهت دهی آنان به سوی سیاست­های کلان جمهوری اسلامی
- 2ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان استانداری  و اجرای خط­­ مشی­ها ، سیاست­ها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارش­های لازم در چارچوب وظایف محوله
-3مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی شهرستان  و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور
- 4مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل­های مناسب برای رفع تنگنا­های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان
- 5مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت فراهم آوردن زمینه­های لازم برای آموزش و بالا بردن سطح کارایی و دانش عمومی خانواده­ها
- 6مطالعه و بررسی و تدوین شیوه­های سازماندهی خانواده­ها و بانوان جهت مشارکت در فعالیت­های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تعقیب آن­ها
- 7برقراری ارتباط مستمر با دستگاه­های اجرایی و سازمان­ها و نهادهای ذیربط شهرستان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح­ها و برنامه­ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات زنان در شهرستان
-8پیگیری در زمینه های اعتباری برای اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور خانواده و زنان در شهرستان
-9پیگیری در زمینه نیازهای اعتباری برای اجرای طرح­ها و برنامه­های مربوط به امور خانواده و زنان در شهرستان با همکاری دستگاه­های ذیربط
- 10فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر کشور از طریق فرماندارو سایر دستگاه­های ذیربط شهرستان
- 11تعیین مسائل و مشکلات اجرایی برنامه های اجتماعی و رفاهی خانواده­ها و بانوان و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط تا رفع مشکلات
- 12نظارت و پیگیری در زمینه تشکیل و تاسیس و نحوه فعالیت کانون­های فرهنگی اجتماعی خانواده و بانوان به منظور توسعه مشارکت زنان در عرضه های مختلف  
13-انجام سایر وظایف و امور مربوطه

 
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی