شماره تماس فرمانداری شهرستان اسفراین 14-37222111-058 می باشد .اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده